دانشجو: فرشید سلیمانی، استاد راهنما: دکتر علیرضا باصحبت نوین‌زاد، تاریخ دفاع: 1401/06/30
عنوان پایان‌نامه: طراحی مدل‌سازی پیشرانش‌های مغناطیسی EM Drive
  
دانشجو: فرشید سلیمانی
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر علیرضا باصحبت نوین‌زاد
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر رضا ابراهیمی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر حامد علی‌صادقی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 
تاریخ: 1401/06/30
ساعت: -
مکان: سالن دکتر سید مجتبی موسوی نائینیان
تعداد بازدید:
179
تاریخ:
1401/06/30