دانشجو: مهدی ریوندی، استاد راهنما: دکتر مهران میرشمس، تاریخ دفاع: 1401/06/30
عنوان پایان‌نامه: ارتقاء سیستم بالانس شبیه‌ساز وضعیت کیوب‌ست بر پایه‌ی یاتاقان هوایی
  
دانشجو: مهدی ریوندی
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر مهران میرشمس
استاد/اساتید مشاور: مهندس محمد ضرورتی
استاد/اساتید داور:
- دکتر مهدی جعفری ندوشن (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر محمدعلی نوریان (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 
تاریخ: 1401/06/30
ساعت: -
مکان: سالن دکتر سید مجتبی موسوی نائینیان
تعداد بازدید:
161
تاریخ:
1401/06/30