فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 30 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
نام : حسن
نام خانوادگی: همتي

مرتبه علمی : كارشناس
گروه آموزشی: رياضي
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
زمینه های فعالیت :
تلفن داخلی :
moghadamfar.jpg نام : سيد مقتدي
نام خانوادگی: هاشمي پرست

مرتبه علمی : استاد (بازنشسته)
گروه آموزشی: آمار و علوم رايانه
پست الکترونیک : hashemiparast(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
زمینه های فعالیت : محاسبات عددي تصادفي- سوپراستاتيك ها و كاربرد آن در احتمال هندسي
تلفن داخلی :
hadizadeh.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: هاديزاده يزدي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي كاربردي
پست الکترونیک : hadizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hadizadeh
زمینه های فعالیت : روشهاي عددي حل معادلات انتگرالي - معادلات انتگرال جبري - نظريه چندجمله اي هاي ماتريسي
تلفن داخلی : 301
nik.jpg نام : محمد جواد
نام خانوادگی: نيك مهر

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : nikmehr(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nikmehr
زمینه های فعالیت : نظريه حلقه هاي جابجايي و ناجابجايي نظريه گراف و تركيبيات
تلفن داخلی : 401
norouzi1.jpg نام : كوروش
نام خانوادگی: نوروزي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : nourouzi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nourouzi
زمینه های فعالیت : آناليز تابعي- آناليز غير خطي
تلفن داخلی : 412
malekzadeh1.jpg نام : احد
نام خانوادگی: ملك زاده

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: علوم رايانه و آمار
پست الکترونیک : malekzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/malekzadehi
زمینه های فعالیت : مدلهاي خطي- استنباط آماري تعميم يافته استنباط آماري كلاسيك
تلفن داخلی : 302
malek1.jpg نام : فرشته
نام خانوادگی: ملك

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : malek(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/malek
زمینه های فعالیت : منيفلدهاي ريمني - منيفلدهاي شبه ريمني
تلفن داخلی : 307
moghadam22.jpg نام : عليرضا
نام خانوادگی: مقدم فر

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : moghadam(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/moghadam
زمینه های فعالیت : نظريه گروه هاي متناهي
تلفن داخلی : 306
masjedjamee.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: مسجدجامعي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي كاربردي
پست الکترونیک : mmjamei(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mmjamei
زمینه های فعالیت : توابع ويژه و چندجمله ايهاي متعامد - نظريه تقريب روشهاي انتگرال گيري عددي و كاربرد آنها
تلفن داخلی : 305
ghalandar2.jpg نام : شعبان
نام خانوادگی: قلندرزاده

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : ghalandarzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghalandarzadeh
زمینه های فعالیت : جبر - نظريه حلقه و ميدان
تلفن داخلی : 407
goreyyyshi.jpg نام : فريده
نام خانوادگی: قريشي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي كاربردي
پست الکترونیک : ghoreishif(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghoreishif
زمینه های فعالیت : روشهاي طيفي در حل معادلات ديفرانسيل - حل عددي معادلات ديفرانسيل جبري پيش اثر گذارهاي روشهاي طيفي
تلفن داخلی : 311
gorbani.jpg نام : ابراهيم
نام خانوادگی: قرباني

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : ghorbani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghorbani
زمینه های فعالیت : تركيبيات- نظريه گراف – نظريه جبري گراف جنبه هاي تركيبياتي نظريه هاي كدگذاري و رمزنگاري
تلفن داخلی : 409
fatemi22.jpg نام : سيد مسعود
نام خانوادگی: فاطمي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: رياضي كاربردي
پست الکترونیک : smfatemi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/smfatemi
زمینه های فعالیت : بهينه سازي - تحقيق در عمليات علوم كامپيوتر
تلفن داخلی : 136
aghigh2.jpg نام : كمال
نام خانوادگی: عقيق كمال

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : aghigh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aghigh
زمینه های فعالیت : نظريه ارزياب - نظريه ميدان و چند جمله اي ها توسيع ميدان - آموزش الكترونيكي
تلفن داخلی : 410
نام : صابر
نام خانوادگی: صفايي

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: رياضي
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
زمینه های فعالیت :
تلفن داخلی :
نام : حسين
نام خانوادگی: شهيرفر

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: رياضي
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
زمینه های فعالیت :
تلفن داخلی :
نام : مسعود
نام خانوادگی: شجاعي

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: رياضي
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
زمینه های فعالیت :
تلفن داخلی :
scan0001.jpg نام : عبدالرضا
نام خانوادگی: سياره

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: علوم رايانه و آمار
پست الکترونیک : asayyareh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/asayyareh/
زمینه های فعالیت : استنباط آماري : انتخاب مدل،داده هاي سانسوريده آماربيزي، نظريه توزيع ها
تلفن داخلی : 309
ramezani.jpg نام : فرزانه
نام خانوادگی: رمضاني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : ramezani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ramezani
زمینه های فعالیت : تركيبيات - نظريه گراف الگوريتم و محاسبه - مقادير ويژه گراف ها
تلفن داخلی : 310
MohsenRezapour.jpg نام : محسن
نام خانوادگی: رضاپور

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: علوم رايانه و آمار
پست الکترونیک : mrezapour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/mrezapour
زمینه های فعالیت : الگوريتم هاي تقريبي و تصادفي - بهينه سازي تركيبياتي - طراحي شبكه، مكانيابي، خوشه بندي و داده كاوي
تلفن داخلی : 105
zokaei.jpg نام : زنده ياد عليرضا
نام خانوادگی: ذكايي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
زمینه های فعالیت :
تلفن داخلی :
zakeri.jpg نام : علي
نام خانوادگی: ذاكري

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي كاربردي
پست الکترونیک : azakeri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/azakeri
زمینه های فعالیت : حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي خطي و غير خطي حل مسائل معكوس - حل مسائل ديفرانسيل كسري
تلفن داخلی : 406
My Pic.jpg نام : حسن
نام خانوادگی: خدائي مهر

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: علوم رايانه و آمار
پست الکترونیک : ha.khodaiemehr(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
زمینه های فعالیت : كدگذاري، رمزنگاري، نظريه اطلاع، نظريه مشبكه‌ها، امنيت اطلاعات، مخابرات سيستم
تلفن داخلی : 109
Haghigh2.jpg نام : حسن
نام خانوادگی: حقيقي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : haghighi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/haghighi
زمینه های فعالیت : هندسه جبري - جبر جابجايي هندسه جبري و جبر جابجايي محاسباتي
تلفن داخلی : 308
hosseini2.jpg نام : مليحه
نام خانوادگی: حسيني

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : m.hosseini(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m.hossein
زمینه های فعالیت : آناليز تابعي- جبرهاي باناخ و توپولوژيك عملگرهاي روي جبرهاي باناخ و پيوستگي خودكار
تلفن داخلی : 137
photo_jowhari.jpg نام : حسين
نام خانوادگی: جوهري

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: علوم رايانه و آمار
پست الکترونیک : jowhari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jowhari
زمینه های فعالیت : محاسبات روي داده‌هاي كلان، داده‌كاوي، الگوريتمهاي تصادفي، پيچيدگي محاسباتي
تلفن داخلی : 402
peyghami2.jpg نام : محمد رضا
نام خانوادگی: پيغامي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: رياضي كاربردي
پست الکترونیک : peyghami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/peyghami
زمینه های فعالیت : بهينه سازي - تحقيق در عمليات روشهاي نقطه دروني - بهينه سازي مخروطي
تلفن داخلی : 312
masiha2.jpg نام : هاشم
نام خانوادگی: پروانه مسيحا

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : masiha(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/masiha
زمینه های فعالیت : آناليز هارمونيك- آناليز تابعي- آناليز تابعي غير خطي سيستمهاي ديناميكي - آناليز فوريه و كاربردهاي آن
تلفن داخلی : 413
ataee.jpg نام : عظيم
نام خانوادگی: امين عطائي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: رياضي كاربردي
پست الکترونیک : ataei(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ataei
زمینه های فعالیت : حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي توابع پايه شعاعي - معادلات ديفرانسيل تاخيري و كسري معادلات ديفرانسيل تكاملي
تلفن داخلی : 408
amiraslani.jpg نام : اميرحسين
نام خانوادگی: اميراصلاني

مرتبه علمی : دانشيار (عضو هيأت علمي وابسته)
گروه آموزشی: رياضي كاربردي
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
زمینه های فعالیت :
تلفن داخلی :
<<   <  1  >   >>  
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.