اعضاي گروه

  اعضای محترم گروه طراحی کاربردیدکتر علی اصغر جعفری

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : ajafari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ajafari/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliAsgharJafari
تلفن داخلی : 215دکتر سیدمحمدرضا خلیلی

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : khalili(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://sahand.kntu.ac.ir/~khalili/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedMohammdRezaKhalili
تلفن داخلی : 208 

 

 

دکتر سیدحسین ساداتی

مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : sadati(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sadati/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedHosseinSadati
تلفن داخلی : 243

 

 

 

دکتر امیررضا  شاهانی

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی کاربردی 
پست الکترونیک : shahani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shahani/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AmirRezaShahani
تلفن داخلی : 221

 

 

 

دکتر علی غفاری

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی کاربردی 
پست الکترونیک : ghaffari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghaffari/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliGhaffari
تلفن داخلی : 235

 

 

 

دکتر رحمت اله قاجار

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : ghajar(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghajar/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/RahmatollahGhajar
تلفن داخلی : 240

 

 

 

دکتر سیدعلی اکبر موسویان

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشیطراحی کاربردی
پست الکترونیک : moosavian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/moosavian/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedAliakbarMoosavian
تلفن داخلی : 238

 

 

 

دکتر علی نحوی

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشیطراحی کاربردی و مکاترونیک
پست الکترونیک : nahvi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nahvi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliNahvi
تلفن داخلی : 234

 

 

 

دکتر محمدرضا همایی نژاد

مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : mrhomaeinezhad(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=C9mrmJYAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadRezaHomaeinezhad
تلفن داخلی : 284

 

 

 

دکتر ناصر ناصری فر

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشیطراحی کاربردی
پست الکترونیک : Naserifar(at)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/NaserNaserifar
تلفن داخلی : 451

 

 

 

دکتر محمد راوندی

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : ravandi(at)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : wp.kntu.ac.ir/ravandi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadRavandi
تلفن داخلی : 462

 

 

 

دکتر علی نجفی اردکانی

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: طراحی کاربردی و مکاترونیک
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliNajafiArdakani
تلفن داخلی :

 

 

 

دکتر اسماعیل نجفی

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: طراحی کاربردی و مکاترونیک
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی

 


 

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/08/05
تعداد بازدید:
3842
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.