اولين كنفرانس بين المللي صنعت سيمان، انرژي و محيط زيست
دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران و آزمايشگاه تحقيقاتي هوا، انرژي و محيط زيست، در جهت پيشبرد دانش و فناوري در صنعت سيمان، بهره برداري از ظرفيت هاي علمي در اين صنعت و ارتقاي ارتباط صنعت با دانشگاه، اقدام به برگزاري اولين كنفرانس بين المللي صنعت سيمان، انرژي و محيط زيست در بهمن ماه سال 1391مينمايد.
 
آدرس وب سايت:  www.cie.ut.ac.ir
تاریخ:
1391/08/21
تعداد بازدید:
407
منبع: