چهارمين كنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
چهارمين كنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز سعي در شناساندن توانمندي هاي صنعت لوله و خطوط انتقال نفت و گاز كشور داشته و باعث ارتقاء دانش در اين صنعت راهبردي گردد. سازمان هاي دولتي و خصوصي، ايراني و بين المللي از اين فرصت جهت ارائه نظرات و معرفي دستاوردهاي خود بهره مند گشته و پژوهشگران برجسته كشور آخرين يافته هاي خود را در معرض ديد شركت كنندگان در كنفرانس خواهند گذاشت.
تاریخ:
1391/03/06
تعداد بازدید:
400
منبع: