انجمن همايش بتن
همراه با گسترش روز افزون مصرف سيمان و بتن در صنعت ساخت و ساز كشور فكر ايجاد انجمني كه بتواند فعاليتهاي علمي و فني و تحقيقاتي در اين زمينه را مركزيت دهد از مدت هاي پيش در اذهان عمومي دست اندركاران اين رشته از مهندسي وجود داشته است. در نتيجه ممارست و فعاليتهاي ممتد و پي¬گيري كه توسط جمعي از كارشناسان و علاقه مندان اين حرفه بعمل آمد.
تاریخ:
1391/03/06
تعداد بازدید:
284
منبع: