دینامیک خاک
مقدمه( معرفي آزمايشگاه ) :
آزمايشگاه ديناميك خاك يك آزمايشگاه پيشرفته با دستگاههايي با قابليت هاي بسيار بالا ميباشد. آزمايشهاي مربوط به شناسايي و ارزيابي پارامترهاي ديناميكي خاك, وضعيت تنش و كرنش در المانها, ارزيابي پتانسيل روانگرايي, ارزيابي اثرات ساختگاه(بارگذاري لرزه اي و مباحث مربوط به بزرگنمايي امواج زلزله), ارزيابي پتانسيل وجود حفرات و سيالات در اعماق تا 2000 متري زمين بوسيله تستهاي ژيوالكتريك و ... در اين آزمايشگاه قابل انجام است. رسالت اين آزمايشگاه انجام امور تحقيقاتي در راستاي پروژه هاي مصوب دانشگاه و تستهاي مربوط به رساله هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي ميباشد. ارايه كلاس آموزشي آزمايشگاه ديناميك خاك براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري از ديگر وظايف اين واحد ميباشد.  
 
پرسنل:  
سرپرست محترم آزمايشگاه: جناب آقاي دكتر حسن قاسم زاده
كارشناس آزمايشگاه: مهندس علي شجاعيان 
امكانات: 
امكانات اوليه مربوط به آزمايشگاه مكانيك خاك:نظير تستهاي دانه بندي, تعيين حدود اتربرگ, تعيين پارامترهاي مقاومتي خاك و ... بعلاوه دستگاه هاي تستهاي اصلي كه در زير عنوان شده است.
 دستگاه ها :
دستگاه آزمايش سه محوري ديناميكي(قطر 30 سانتيمتر), دستگاه آزمايش برش مستقيم ديناميكي, دستگاه ميكروترمور, دستگاه ژيوالكتريك, دستگاه آزمايش المان خمشي
  قابليت ها  :
ارزيابي دقيق و كامل تمامي پارامترهاي ديناميكي خاك( چسبندگي, زاويه اصطكاك داخلي,ميرايي,سختي,سرعت امواج برشي و حجمي و ...), ارزيابي پتانسيل روانگرايي يا شكست هيدروليكي, ارزيابي اثرات ساختگاه و برآوردي از آنچه كه در لايه هاي زيرين ساختگاه ميتواند علت تغييرات امواج و بزرگنمايي آنها شود, ارزيابي وضعيت آب زير زميني محل, رفتارسنجي مصالح در حالت بارگذاري لرزه اي,بررسي و ارزيابي وجود حفرات و يا هرگونه تاسيسات ديگر در اعماق زمين بدون نياز به حفاري.
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/13
تعداد بازدید:
4720