وبینار دانشکده فیزیک در تاریخ 8 دی ماه
جستجو برای شواهد تجربی ابررسانایی فرد بسامد