صف انتظار

HPC3:

نام دانشجو

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نام استاد

شیراوند

980911

980920

دکترناصرشریف

پروین رضایی

980921

980930

دکتر نیک انجام

پروین رضایی

981001

981010

دکتر نیک انجام

 
 
 
 
 
 
 
 
HPC2:

نام دانشجو

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نام استاد

مریم سیفی

981001

981009

دکتر تشنه لب

پروین رضایی

981010

981020

دکتر نیک انجام

محمدعلی خو

981021

981030

دکتر خواسته

پروین رضایی

981101

981110

دکتر نیک انجام

 
 
 
 
 
 
 
HPC1:

نام دانشجو

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نام استاد

رسولی

981003

981013

دکترناصرشریف