اطلاعيه درخواست معرفي نامه پژوهشي به سازمان ها براي انجام پروژه و پايان نامه
اطلاعيه درخواست معرفي نامه به سازمان ها براي انجام پروژه و پايان نامه
اطلاعيه
درخواست معرفي نامه پژوهشي به سازمان ها براي انجام پروژه و پايان نامه 
از دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت دانشكده
1- فرم درخواست معرفي نامه را از سايت دانشكده قسمت فرم هاي پژوهش و ارتباط با صنعت پرينت گرفته و تكميل نموده و به امضاي استاد درس يا استاد راهنماي پايان نامه خود برسانيد.
2-فرم هاي تكميل شده را به دفتر معاونت پژوهش دانشكده تحويل نماييد.
3-به فرم هايي كه به صورت ناقص تكميل شده اند پاسخي داده نخواهد شد.
4-درخواست هايي كه تا پايان وقت اداري يكشنبه هر هفته به دفتر معاونت ارجاع شود، معرفي نامه صادره حداقل در روز چهارشنبه همان هفته از دبيرخانه دانشكده قابل دريافت ميباشد.
5-معرفي نامه صادره براي هر دانشجو منفردا صادر شده و تا پايان همان نيمسال تحصيلي معتبر ميباشد.
6-تعداد معرفي نامه صادره در هر نيمسال براي هر دانشجو محدود ميباشد.
7-لازم است دانشجو براي درخواست معرفي نامه، مذاكره اوليه با محل مورد درخواست براي معرفي شدن را به جهت اطلاع از پذيرش و يا عدم پذيرش و يا مشخصات دقيق واحد مربوطه را جويا شود. نامه معرفي نامه مجدد و اصلاحيه صادر نمي گردد.
 
دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي صنايع
تاریخ:
1392/08/26
تعداد بازدید:
765
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.