دومين همايش ملي مديريت كيفيت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
دومين همايش ملي مديريت كيفيت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
دومين همايش ملي مديريت كيفيت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
همايش ملي مديريت كيفيت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور،همايش علمي است كه اهداف برگزاري آن را مي توان به شرح زير بيان نمود
 ارائه مدل استانداردسازي خدمات آموزشي و پژوهشي در نظام آموزش عالي.
 ارائه شاخص ها و معيارهاي اندازه گيري كيفيت خدمات آموزشي و پژوهشي.
 ارائه مدل ارزيابي كيفي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي.
 ارائه مدل سرآمدي كيفيت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي.
 ارائه مدل رتبه بندي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي.
تاریخ:
1392/02/29
تعداد بازدید:
343
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.