دعوتنامه جلسه دفاع از رساله دكترا
دعوتنامه جلسه دفاع از رساله دكترا
نام و نام خانوادگي دانشجو: مجيد آراسته
روز دوشنبه مورخ 98/9/25 ساعت 15:40صبح 
استاد ر اهنما: خانم دكتر عليزاده
عنوان رساله: توسعه مدلي براي كشف اجتماعات در شبكه هاي اجتماعي
 

تاریخ:
1398/09/23
تعداد بازدید:
612
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.