دعوتنامه جلسه دفاع از رساله دكترا
دعوتنامه جلسه دفاع از رساله دكترا
نام و نام خانوادگي دانشجو: رضا علائي
روز دوشنبه مورخ 97/11/29 ساعت 8 صبح 
استاد ر اهنما: آقاي دكتر ستاك
عنوان رساله: تعيين برندگان مناقصه تركيبي با پيشنهادات تامين مشاركتي
 
Winner Determination in Combinatorial Reverse Auction with Cooperative Supplying Bids
 
 
تاریخ:
1397/11/28
تعداد بازدید:
690
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.