دعوت نامه جلسه دفاع از رساله دكتري
دعوت نامه جلسه دفاع از رساله دكتري
نام و نام خانوادگي دانشجو: الهام نبي پورافروزي
 ساعت 13:30
روز سه شنبه مورخ   97/11/2
استاد راهنما: آقاي دكتر عبداله آقائي
استاد مشاور: آقاي دكتر اميرعباس نجفي
عنوان رساله: مسئله زمانبندي چند پروژه اي با محدوديت منابع در شرايط عدم قطعيت
تاریخ:
1397/11/01
تعداد بازدید:
453
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.