آزمايشگاه ها

  امكانات آموزشي و پژوهشي

 آزمايشگاه اندازه گيري دقيق و كنترل كيفيت 

مسئول آزمايشگاه:
آقاي دكتر شفايي
وضعيت آزمايشگاه: در حال استفاده
پست الكترونيك: QC.LAB
 
 
 
مسئول آزمايشگاه: آقاي دكتر آقايي
وضعيت آزمايشگاه: در حال استفاده
پست الكترونيك: Sim.Lab
 
مسئول آزمايشگاه: آقاي دكتر محمدي
وضعيت آزمايشگاه: در حال استفاده
پست الكترونيك: IT.LAB
 
 
مسئول آزمايشگاه: آقاي دكتر عابدزاده
وضعيت آزمايشگاه: در حال راه اندازي
پست الكترونيك: Aut.lab
 
 
مسئول آزمايشگاه: آقاي دكتر بشيرزاده
وضعيت آزمايشگاه: در حال استفاده
پست الكترونيك: CAD.LAB
 
 
آزمايشگاه مهندسي فاكتورهاي انساني و ارگونومي
 
مسئول آزمايشگاه: آقاي دكتر سلمان زاده
وضعيت آزمايشگاه: در حال استفاده
 
 
آزمايشگاه پژوهشي هوش استراتژيك
 
مسئول آزمايشگاه: آقاي دكتر تارخ
وضعيت آزمايشگاه: در حال استفاده
 
مسئول آزمايشگاه: آقاي دكتر نجفي
وضعيت آزمايشگاه: در حال راه اندازي
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/12/04
تعداد بازدید:
10004
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.