اعضاي شورا

     

 اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

                      

 

سمت 

 

وضعیت عضویت 

رییس شورا

حقوقی

مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه - دبیر شورا

حقوقی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه- عضو شورا

حقوقی

معاون اداری و مالی دانشگاه- عضو شورا

حقوقی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه- عضو شورا

حقوقی

معاون بین المللی دانشگاه- عضو شورا

حقوقی

معاون دانشجویی دانشگاه- عضو شورا

حقوقی

جناب آقای دکتر شهریاری عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع- عضو شورا

حقیقی

جناب اقای دکتر آقایی عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع- عضو شورا

حقیقی

جناب آقای دکتر زمانی عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک- عضو شورا

حقیقی

جناب آقای دکتر عسگریان عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی عمران- عضو شورا

حقیقی

 اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در سال های گذشته

اعضای شورای نظارت و ارزیابی سال 84

نام اعضا

سمت

جناب آقای دکتر علی خاکی صدیق

رییس شورا/ ریاست محترم دانشگاه

جناب آقای دکتر احمدیان عطاری

دبیر شورا/ مدیریت محترم دفتر نظارت وارزیابی

جناب آقای دکتر کمال محامدپور

معاونت محترم آموزشی دانشگاه

جناب آقای دکتر جعفریان

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه

جناب آقای دکتر حامدی

معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه

جناب آقای دکتر بازارگان

معاونت محترم دانشجویی دانشگاه

جناب آقای دکتر جباری

عضو شورا

جناب آقای دکتر شادآرام

عضو شورا

جناب آقای دکتر آقایی

عضو شورا

 

  اعضای شورای نظارت و ارزیابی سال 85 

نام اعضا

سمت

جناب آقای دکتر علی خاکی صدیق

رییس شورا/ ریاست محترم دانشگاه

جناب آقای دکتر احمدیان عطاری

دبیر شورا/ مدیریت محترم دفتر نظارت وارزیابی

جناب آقای دکتر کاویانپور

معاونت محترم آموزشی دانشگاه

جناب آقای دکتر جعفریان

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه

جناب آقای دکتر حامدی

معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه

جناب آقای دکتر بازارگان

معاونت محترم دانشجویی دانشگاه

جناب آقای دکتر جباری

عضو شورا

جناب آقای دکتر شادآرام

عضو شورا

جناب آقای دکتر آقایی

عضو شورا

  

 اعضای شورای نظارت و ارزیابی سال 86 

نام اعضا

سمت

ج÷ناب آقای دکتر سیدمحمد تقی بطحایی

رئیس شورا/ ریاست محترم دانشگاه

جناب آقای دکتر احمدیان عطاری

دبیر شورا/ مدیریت محترم دفتر نظارت وارزیابی

جناب آقای دکتر زکایی

معاونت محترم آموزشی دانشگاه

جناب آقای دکتر روشنیان

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه

جناب آقای دکتر ولدان زوج

معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه

جناب آقای دکتر جباری

عضو شورا

جناب آقای دکتر شادآرام

عضو شورا

جناب آقای دکتر آقایی

عضو شورا

جناب آقای دکتر مینو

مشاور و سرپرست دانشگاه

 اعضای شورای نظارت و ارزیابی سال 87


نام اعضا

سمت

جناب آقای دکتر سیدمحمد تقی بطحایی

رئیس شورا/ ریاست محترم دانشگاه

جناب آقای دکتر حامدی

نایب رییس دانشگاه

جناب آقای دکتر احمدیان عطاری

دبیر شورا/ مدیریت محترم دفتر نظارت وارزیابی

جناب آقای دکتر زکایی

معاونت محترم آموزشی دانشگاه

جناب آقای دکتر روشنیان

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه

جناب آقای دکتر ولدان زوج

معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه

دکتر کاویانپور

معاونت محترم دانشجویی دانشگاه

جناب آقای دکتر جباری

عضو شورا

جناب آقای دکتر شادآرام

عضو شورا

جناب آقای دکتر آقایی

عضو شورا

 

 اعضای شورای نظارت و ارزیابی سال 88 

نام اعضا

سمت

جناب آقای دکتر سیدمحمد تقی بطحایی

رییس شورا/ ریاست محترم دانشگاه

جناب آقای دکتر حامدی

نایب رییس دانشگاه

جناب آقای دکتر رحمت اله قاجار

دبیر شورا/ مدیریت محترم دفتر نظارت وارزیابی

جناب آقای دکتر زکایی

معاونت محترم آموزشی دانشگاه

جناب آقای دکتر روشنیان

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه

جناب آقای دکتر نجفی

معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه

جناب آقای دکتر کریمی مزرعه شاهی

معاونت محترم دانشجویی دانشگاه

جناب آقای دکتر جباری

عضو شورا

جناب آقای دکتر شادآرام

عضو شورا

جناب آقای دکتر آقایی

عضو شورا

 اعضای شورای نظارت و ارزیابی سال94 

نام اعضا

سمت

جناب آقای دکتر علی خاکی صدیق

رییس شورا/ ریاست محترم دانشگاه

جناب آقای دکتر زین الدینی

دبیر شورا/ مدیریت محترم دفتر نظارت وارزیابی

جناب آقای دکتر محمود احمدیان عطاری

معاونت محترم آموزشی دانشگاه

جناب آقای دکتر احسانیان

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه

جناب آقای دکتر محمد جواد ولدان زوج

معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه

جناب آقای دکتر مهرزاد شمس

معاونت محترم دانشجویی دانشگاه

جناب آقای دکتر یزداندوست

معاونت محترم بین الملل دانشگاه

 جناب آقای دکتر ذکایی

عضو شورا

جناب آقای دکتر معماریان 

عضو شورا 

جناب آقای دکتر مهجانی

عضو شورا


 

اعضای شورای نظارت و ارزیابی سال 97تا 99

 

نام اعضا

سمت

جناب آقای دکتر فرهاد یزداندوست

رئیس شورا/ ریاست محترم دانشگاه

جناب آقای دکتر علیرضا صالحی

دبیر شورا/ مدیریت محترم دفتر نظارت وارزیابی

جناب آقای دکتر علی اشرفی زاده

معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

جناب آقای دکتر محمد طالعی

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه

جناب آقای دکتر خشنود

معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه

جناب آقای دکتر سعید رعیتی

معاونت محترم دانشجویی دانشگاه

جناب آقای دکتر تقی راد

معاونت محترم بین الملل دانشگاه

جناب آقای دکتر محمود احمدیان عطاری

عضو شورا 

 جناب آقای دکتر زین الدینی

عضو شورا

جناب آقای دکتر مهرزاد شمس

عضو شورا 

جناب آقای دکتر بهزاد وثوقی

عضو شورا

جناب آقای دکتر بهروز عسگریان

عضو شورا 

 

  
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/02
تعداد بازدید:
8431
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.