اهداف و وظايف شورا

 به منظور ارتقاي كيفيت نظام آموزش عالي و تحقق اهداف تعيين شده در ماده2 آيين نامه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1395/9/1 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و در راستاي عمل به بند "ه" ماده 4 آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و موسسه هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري مصوب جلسه 684 مورخ 1389/12/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هم چنين به منظور ايجاد وحدت رويه در حوزه اجراي فرآيندهاي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت موسسه هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري اين آيين نامه مشتمل بر مفاد پيوست مبناي عمل قرار گرفت.

در اين آيين نامه، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري در بالاترين سطح با اهداف تحليل نظام مند و راهبري دانشگاه ها، ارتقاي كيفيت در زمينه مولفه هاي دروندادي، فرايندي و بروندادي موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و نهادينه كردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت تشكيل مي شود.
 

آيين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت موسسه هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري 

شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه و فعاليت هاي آن بر اساس آيين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت موسسه آموزش عالي، پژوهشي و فناوري در دانشگاه تشكيل مي­ گردد. 

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/29
تعداد بازدید:
7515
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.