اهداف و وظايف كميته ترفيع دانشگاه
 
اگر چه يكي از محورهاي اصلي وظايف دانشگاه فعاليت هاي آموزشي است، ليكن امروزه آموزش بدون ارتباط با تحقيقات و پژوهش از اهميت چنداني برخوردار نمي باشد. به عبارت ديگر كاربردي كردن فعاليت هاي آموزشي خصوصاً در دانشگاه هاي صنعتي امري ضروري و از اين جهت پژوهش و تحقيق از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.
براي بررسي روند فعاليت هاي پژوهشي كه علاوه بر پروژه هاي دانشجويي، طرح هاي تحقيقاتي و قراردادهاي پژوهشي را نيز شامل مي شود، تهيه گزارش و تحليل آماري آنها بر اساس حجم ريالي، تعداد و تنوع موضوعات، چگونگي اتمام يا خاتمه، ميزان مقالات منتشر شده سهم مشاركت گروههاي آموزشي ضروري است تا با مقايسه ساليانه اين گزارشات نقاط ضعف و قوت و توانايي ها و تخصص هاي همكاران هيئت علمي روشن شود. بديهي است با آگاهي از روند انجام تحقيقات در دانشگاه برنامه ريزي هاي آتي با دقت بيشتري قابل انجام است.

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/29
تعداد بازدید:
6425
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.