ارزشيابي آموزشي اساتيد

سوال هاي متداول ارزشيابي آموزشي اساتيد


1. هدف از انجام ارزيابي اساتيد چيست؟

اين فرايند به منظور ارتقاي كيفيت عملكرد آموزشي استادان در ابعاد مختلف، اعم از روش تدريس و اخلاق استاد صورت ميگيرد كه بر مبناي پرسشنامه مصوب 97/8/12 شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه مي باشد و ناظر به سوال هاي خودارزيابي دانشجويان و روش تدريس استاد است.

2. آيا اين ارزيابيها در وضعيت استادان موثر است؟ 

بله، يافتههاي حاصل از نتايج ارزيابي دانشجويان هر ساله در موارد متعددي مانند ارتقا، تبديل وضعيت استخدامي، تمديد قرارداد، ترفيع پايه ساليانه و انتخاب استاد نمونه مورد استفاده قرار ميگيرد.

3. اطلاع رساني زمان شروع ارزيابي از چه طريقي است؟

اطلاع رساني از طريق درج اطلاعيه در سايت خبري دانشگاه، سايت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه، كانال روابط عمومي دانشگاه، بنر، پوستر، سيستم پيامكي و همچنين از طريق مسئولين دانشكدهها انجام ميشود.

4. چگونه بايد ارزيابي دروس را انجام داد؟

در مدت زمان شروع ارزيابي دانشجو با مراجعه به سامانه آموزشي گلستان مسير زير، ارزيابي تمام دروس خود را تكميل مي نمايد. ضمناً ارزيابي دروس فقط در بازه زماني مشخص شده بر اساس تقويم آموزشي مصوب دانشگاه امكانپذير است.

 ارزشيابي -> استاد-> پاسخگويي به سوال هاي ارزشيابي

5. آيا ارزيابي چند درس كافي است؟

خير- تكميل ارزيابي به منزله انجام ارزيابي همه دروس مي باشد در غير اين صورت عمليات ارزيابي ناقص تلقي شده و تاييديه از سامانه گلستان امكان پذير نمي باشد

6. تسهيلات انجام ارزشيابي اساتيد براي دانشجويان چيست؟

در صورتي كه دانشجو ارزيابي كلية دروس را در مدت اعلام شده انجام داده باشد از تسهيلات زير برخوردار مي شود:

· امكان ثبت نام مقدماتي در نيم سال آتي؛

·اولويت درانتخاب واحد زودتر در نيم سال تحصيلي آتي نسبت به ساير دانشجويان؛

 ·استمرار دسترسي به امكانات سامانه خدمات آموزشي گلستان پس از تكميل ارزشيابي؛

 ·تسهيل انجام مراحل تسويه حساب فارغ التحصيلي دانشجويان در نيم سال آخر تحصيلي؛

7.اگر ارزيابي ترمي انجام نشود چه محدوديتي براي دانشجويان به وجود مي آيد؟

دانشجوياني كه در ارزشيابي اساتيد شركت نمي كنند 48 ساعت كاري از اتمام زمان ارزشيابي از خدمات سامانه گلستان محروم خواهند شد و البته تمهيدات مطرح شده در بند 6 به آن ها تعلق نمي گيرد.

8. محرمانه بودن اين ارزيابيها در چه حدي است؟

ضمن اينكه پرسشنامه ها مندرج در سامانه گلستان بدون مشخصات دانشجو مي‏ باشد، سامانه گلستان نيز به گونه ‏اي طراحي شده كه اطلاعات مربوط به پرسشنامه هاي تكميل شده توسط دانشجويان در هر درس، به صورت يك جا در سامانه گلستان ذخيره شده و دسترسي به نظرات تك تك دانشجويان براي هيچ شخصي حتي براي كارشناسان مديريت نظارت و ارزيابي امكان پذير نميباشد.

9. آيا استادان ميتوانند نمرهاي كه دانشجويان به آنها دادهاند را ببينند؟

اساتيد فقط ميتوانند ميانگين نمره ارزيابي خود در هر درس مشاهده نمايند. بر اين اساس، تا زماني كه نمره آزمون پايان نيمسال دانشجويان توسط سامانه گلستان قفل نشده باشد، امكان مشاهده نتيجه ارزيابي براي اساتيد، مديران گروه و معاون آموزشي و رياست دانشكده فراهم نميشود. بنابراين امكان مشاهده نمره ارزشيابي تك تك دانشجويان به هيچ وجه وجود ندارد و پس از قفل نمرات ميانگين ارزشيابي براي استاد آن درس قابل مشاهده است.

10.چه كساني به نتايج ارزشيابي اساتيد دسترسي دارند؟

نتايج نهايي ارزشيابي اساتيد توسط دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه به اطلاع مسئولين دانشكده و دانشگاه رسانده مي شود تا تصميم لازم در خصوص فعاليت هاي آموزشي اساتيد را اخذ نمايند.

11. رييس دانشكده / معاون آموزشي ميخواهند نتايج ارزشيابي اساتيد دانشكده را پس از قفل نمرات دانشجويان جهت برنامه ريزي براي ارائه دروس رويت نمايند از چه گزارشي مي‌توانند استفاده نمايند؟

از طريق سامانه گلستان گزارش 740 به صورت معدل كل در يك يا چند ترم و از گزارش 741 به صورت جزئيات نتايج ارزشيابي هر گروه درسي استفاده نمايند

12. اساتيد چه زماني ميتوانند نمره ارزشيابي خود را مشاهده نمايند؟

بعد از قفل نمرات دانشجويان توسط مسئولين آموزشي دانشگاه و قفل نتايج ارزشيابي توسط كارشناس دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه امكان مشاهده نمره  فراهم ميشود.

13. اساتيد چگونه ارزشيابي خود را ببيند؟

تب ارزشيابي -> گزارش‌هاي ارزشيابي->  ارزشيابي استاد ->
 
نتايج ارزشيابي گزارش 745 نتيجه ارزشيابي گروه‌هاي درسي اساتيد كه بايد كد ترم را وارد نمايند.

14. ارزشيابي اساتيد جهت (تبديل وضعيت استخدامي، ترفيع ساليانه و ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي) بر چه مبنايي انجام مي شود؟

ارزشيابي اساتيد مطابق بند 2 مصوبه 7/2/98 شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه بر اساس شيوه نامه اجرايي ارزشيابي عملكرد آموزشي اساتيد در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي انجام مي پذيرد. شيوه نامه در سايت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت قابل رويت است.

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/05
تعداد بازدید:
4786
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.