ترفيع ساليانه و تشويقي اعضاي هيات علمي

الف) پايه ساليانه

·         مسير ثبت و ارسال درخواست پايه ساليانه كدام است؟

سامانه گلستان پيشخوان خدمت تكميل فرم هاي درخواست و ارزيابي فعاليت، انتخاب فعاليت ها و ارائه درخواست ترفيع درخواست جديد

گروه امتياز: ترفيع(پايه)                                                   نوع امتياز: ترفيع سال ....     

·         زمان اعتبار ارائه درخواست ترفيع ساليانه جهت بررسي در كميته ترفيع چه زماني است؟

مدت زماني كه عضو هيئت ­علمي مي ­تواند درخواست خود را جهت بررسي احراز شرايط، ارسال نمايد تا سه ماه پس از تاريخ مقرر اعطاي پايه است و در صورت گذشت زمان، پايه مذكور به ايشان تعلق نخواهد گرفت.

ب) پايه تشويقي

·         مسير ثبت و ارسال درخواست پايه تشويقي كدام است؟

سامانه گلستان پيشخوان خدمت تكميل فرم هاي درخواست و ارزيابي فعاليت، انتخاب فعاليت ها و ارائه درخواست پايه هاي تشويقي درخواست جديد

گروه امتياز: اعطاي پايه هاي تشويقي                              نوع امتياز: اعطاي پايه هاي تشويقي سال ...

·         امتيازات پايه تشويقي ماده 2 (مقالات Q1) مربوط به كدام بازه زماني است؟

امتيازات پايه تشويقي در مورد ماده 2 مربوط به فعاليت ­هاي سه سال منتهي به سال درخواست است.

·         اطلاعات مربوط به ماده 3 تا 12 دستورالعمل پايه تشويقي از كدام طريق مي ­بايست ارسال شود؟

كليه فعاليت ­هايي كه در اين دستورالعمل به آن­ ها امتياز تعلق مي­ گيرد مي­ بايست توسط عضو هيئت ­علمي در سامانه گلستان ثبت و ارسال شود. اين فعاليت ­ها پس از تأييد كارشناس مربوطه در سيستم قابل انتخاب و ارسال خواهند بود.

·         چه مقالاتي براي اعطاي پايه تشويقي در نظر گرفته مي شود؟

مقالات Q1 كه در ترفيع ساليانه گروه­ بندي و استفاده نشده باشند مي ­توانند در پايه تشويقي گروه ­بندي و استفاده شوند.

·         حداقل امتياز ماده 2 (مقالات Q1) براي دريافت پايه تشويقي چند امتياز است؟

كسب حداقل 60 امتياز براي دريافت پايه تشويقي در سه سال متوالي الزامي است.

·         پايه تشويقي به كداميك از اعضاي هيئت ­علمي تعلق مي­گيرد؟

غير از مواد 3 و 6 ، موارد ديگر در دستورالعمل فقط شامل اعضاي هيأت علمي رسمي قطعي و رسمي آزمايشي مي شود.

·         زمان اعتبار ارائه درخواست پايه تشويقي جهت بررسي در كميته ترفيع چه زماني است؟

عضو هيئت ­علمي مي­تواند درخواست خود را جهت دريافت پايه تشويقي براي فعاليت هاي سه ساله منتهي به زمان درخواست جهت بررسي احراز شرايط در كميته ترفيع از طريق سامانه گلستان ارسال نمايد.

·         اعضاي هيئت­ علمي كه 3 پايه تشويقي دريافت كرده اند از كدام مواد دستورالعمل مي توانند استفاده نمايند؟

به اعضاي هيأت علمي كه 3 پايه دريافت كرده باشند امتياز ماده 2 (مقالات Q1) تعلق نخواهد گرفت. ايشان فقط از ساير مواد دستورالعمل مي توانند استفاده نمايند.

·         اعضاي هيئت­ علمي كه از پيماني به رسمي آزمايشي تغيير وضعيت مي دهند كدام مقالات ماده 2 را مي توانند در پايه تشويقي استفاده نمايند؟

مقالاتي در پايه تشويقي لحاظ مي شوند كه تاريخ چاپ آن ها پس از تغيير وضعيت ايشان به رسمي آزمايشي باشد و ايشان نمي تواند از مقالات دوره پيماني در اين ماده استفاده نمايند.

 

. ______ . ______ . ______ . ______ . ______ . ______ . ______ . ______ . ______ . ______ . ______ . ______ .

 

ارايه درخواست پايه ساليانه و پايه تشويقي به چه صورتي و از چه طريقي انجام مي شود؟

درخواست پايه ساليانه و پايه تشويقي توسط عضو هيئت علمي و در سامانه پژوهشي گلستان انجام مي گيرد. در مورد پايه ساليانه پس از يك ماه از تاريخ ترفيع عضو هيئت علمي در صورتي كه ايشان اقدام به تكميل و ارسال فرم درخواست در سامانه نكرده باشند اين كار توسط كارشناس دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه انجام مي شود و تمام اطلاعات گروه بندي مي شود. با توجه به اينكه تشخيص انتخاب مقالات Q1 براي ترفيع ساليانه و يا پايه تشويقي به عهده شخص هيئت علمي است لذا توصيه مي شود كه درخواست و گروه بندي پايه ساليانه توسط عضو هيئت علمي انجام پذيرد. پس از بررسي ترفيع ساليانه در كميته ترفيع و تأييد مفاد آن به هيچ عنوان امكان حذف يا تغيير اطلاعات وجود ندارد.

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/23
تعداد بازدید:
2057
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.