دانشجویان ارشد

ردیف
نام خانوادگی و نام
رشته
ترم ورود
1 اسلاملو نرگس ریاضی محض - گرایش جبر 3961
2 گلستانی میلاد ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3971
3 مرادی یحیی ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3971
4 نوروززاده رکسانه ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3971
5 پورسینا سیما آمار - گرایش آمار ریاضی 3971
6 شفیع پور فروغ آمار - گرایش آمار ریاضی 3971
7 جباری شالقونی مهسا ریاضی محض - گرایش جبر 3971
8 فرجی ملاده ئی محدثه ریاضی محض - گرایش آنالیز 3971
9 مساوات عاطفه ریاضی محض - گرایش آنالیز 3971
10 حاجیلو نیلوفر ریاضی محض - گرایش هندسه (توپولوژی) 3971
11 داوودی مهر سارا ریاضی محض - گرایش هندسه (توپولوژی) 3971
12 جهرامی ثابت مهدیه آمار - گرایش آمار ریاضی 3981
13 شهبازی پاچال سمیه آمار - گرایش آمار ریاضی 3981
14 فرامرزی مهکامه آمار - گرایش آمار ریاضی 3981
15 نصیری مهشید آمار - گرایش آمار ریاضی 3981
16 رستمی فر شیرین ریاضی کاربردی - گرایش آنالیزعددی 3981
17 رضایی ابوالفضل ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3981
18 غلامعلی عاطفه ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3981
19 فلاح میارکلائی مهدیه ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3981
20 قاسمی سمیرا ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3981
21 قمی اویلی فاطمه ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3981
22 لطفی راضیه ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3981
23 محمدی نیاکی سیدعلی اکبر ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3981
24 مختاری اسفیدواجانی محدثه ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3981
25 منظم منیره ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3981
26 امیری رویا ریاضی محض - گرایش جبر 3981
27 پولادی فاطمه ریاضی محض - گرایش جبر 3981
28 رضائی زاده فاطمه سادات ریاضی محض - گرایش جبر 3981
29 رنجبرنژاد اصفهانی ارزو ریاضی محض - گرایش جبر 3981
30 سربخشیان ارزو ریاضی محض - گرایش جبر 3981
31 سیفی فاطمه ریاضی محض - گرایش جبر 3981
32 شیاسی رضا ریاضی محض - گرایش جبر 3981
33 عباسی فاطمه ریاضی محض - گرایش جبر 3981
34 کرمی اردستانی عباسعلی ریاضی محض - گرایش جبر 3981
35 مردانی فاطمه ریاضی محض - گرایش جبر 3981
36 مسعودی بهنام ریاضی محض - گرایش جبر 3981
37 حیدری نسیم ریاضی محض - گرایش آنالیز 3981
38 کامجو کوثر ریاضی محض - گرایش آنالیز 3981
39 گرگانی فیروزجائی سعید ریاضی محض - گرایش آنالیز 3981
40 یاراحمدی علی ریاضی محض - گرایش آنالیز 3981
41 شفیعی سیدمحمدسینا ریاضی کاربردی - گرایش بهینه سازی 3981
42 صدیق راد فاطمه ریاضی کاربردی - گرایش بهینه سازی 3981
43 فرجی محمد ریاضی کاربردی - گرایش بهینه سازی 3981
44 فردزین کش اکبر ریاضی کاربردی - گرایش بهینه سازی 3981
45 بابایی فاطمه ریاضی کاربردی - گرایش علوم داده 3981
46 پرکار شیلا ریاضی کاربردی - گرایش علوم داده 3981
47 رستمکلائی سیدشایان ریاضی کاربردی - گرایش علوم داده 3981
48 عزیزی سیاوش ریاضی کاربردی - گرایش علوم داده 3981
49 کاظمی مجرد زهرا ریاضی کاربردی - گرایش علوم داده 3981
50 کشاورز امین ریاضی کاربردی - گرایش علوم داده 3981
51 نیکخواه امیره ریاضی کاربردی - گرایش علوم داده 3981
52 اشرفیان نانسا فرزانه ریاضی محض - گرایش هندسه (توپولوژی) 3981
53 خدائی رقیه ریاضی محض - گرایش هندسه (توپولوژی) 3981
54 الکنانی ساره علاوی مرتضی آمار - گرایش آمار ریاضی 3991
55 الهی انچه مهرداد آمار - گرایش آمار ریاضی 3991
56 بروکی میلان مریم آمار - گرایش آمار ریاضی 3991
57 رجبی نارکی فاطمه آمار - گرایش آمار ریاضی 3991
58 صالحی بار فاطمه آمار - گرایش آمار ریاضی 3991
59 احمدی احمد ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3991
60 اکبریان مریم ریاضی کاربردی - گرایش آنالیزعددی 3991
61 ایمانی محدثه ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3991
62 برزگر شهین ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3991
63 جنبش شعار هیلدا ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3991
64 دادور علی اکبر ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3991
65 زوقی زاده الهه ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3991
66 عربی محمد ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3991
67 محبی سعیده ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3991
68 محمودی سالار پویا ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3991
69 مشکات فر زهرا ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3991
70 مظفری پگاه ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3991
71 نادری سعیده ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3991
72 هادی پریسا ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی 3991
73 ارام مریم ریاضی کاربردی - گرایش بهینه سازی 3991
74 ازادی یاسمن ریاضی کاربردی - گرایش بهینه سازی 3991
75 بگری پاپی عاطفه ریاضی کاربردی - گرایش بهینه سازی 3991
76 بنی طباکوپائی فاطمه سادات ریاضی کاربردی - گرایش بهینه سازی 3991
77 پورعلی بارکوسرائی محدثه ریاضی کاربردی - گرایش بهینه سازی 3991
78 حیاتی فاطمه ریاضی کاربردی - گرایش بهینه سازی 3991
79 رستم پور نرمین ریاضی کاربردی - گرایش بهینه سازی 3991
80 قراگوزلو فاطمه ریاضی کاربردی - گرایش بهینه سازی 3991
81 منصوری منصوره ریاضی کاربردی - گرایش بهینه سازی 3991
82 بیگلی محمدامین ریاضی کاربردی - گرایش علوم داده 3991
83 جعفری علی ریاضی کاربردی - گرایش علوم داده 3991
84 خانجانی فاطمه ریاضی کاربردی - گرایش علوم داده 3991
85 خلیفه مهرجردی شهرزاد ریاضی کاربردی - گرایش علوم داده 3991
86 شهیدی الهام سادات ریاضی کاربردی - گرایش علوم داده 3991
87 عباسی نازنین ریاضی کاربردی - گرایش علوم داده 3991
88 عسکریان محبوبه ریاضی کاربردی - گرایش علوم داده 3991
89 هنرورقیصری احسان ریاضی کاربردی - گرایش علوم داده 3991
90 احمدی کیوان ریاضی محض - گرایش آنالیز 3991
91 رضایی سجاد ریاضی محض - گرایش آنالیز 3991
92 طلایی بهنام ریاضی محض - گرایش آنالیز 3991
93 علی خانی مریم ریاضی محض - گرایش آنالیز 3991
94 قاعدی سمیه ریاضی محض - گرایش آنالیز 3991
95 قره شیخ بیات محبوبه ریاضی محض - گرایش آنالیز 3991
96 نجف خانی هلق رضا ریاضی محض - گرایش آنالیز 3991
97 اعتمادی خشندرق معصومه ریاضی محض - گرایش جبر 3991
98 بشکوه مینا ریاضی محض - گرایش جبر 3991
99 بهرامی وحید ریاضی محض - گرایش جبر 3991
100 حق زاده مهربانی بابک ریاضی محض - گرایش جبر 3991
101 خواجه زاده ثمین ریاضی محض - گرایش جبر 3991
102 ذاکری اقزیارت منیژه ریاضی محض - گرایش جبر 3991
103 موسوی افخم راضیه ریاضی محض - گرایش جبر 3991
104 جوادی زهرا ریاضی محض - گرایش هندسه (توپولوژی) 3991
105 محمدصادقی جاهد ندا ریاضی محض - گرایش هندسه (توپولوژی) 3991
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/12
تعداد بازدید:
2398
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.