فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 23 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
ataee.jpg نام : عظيم
نام خانوادگی: امين عطائي
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: رياضي كاربردي
پست الکترونیک : ataei(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ataei
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي توابع پايه شعاعي - معادلات ديفرانسيل تاخيري و كسري معادلات ديفرانسيل تكاملي
تلفن داخلی : 408
masiha2.jpg نام : هاشم
نام خانوادگی: پروانه مسيحا
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : masiha(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/masiha
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : آناليز هارمونيك- آناليز تابعي- آناليز تابعي غير خطي سيستمهاي ديناميكي - آناليز فوريه و كاربردهاي آن
تلفن داخلی : 413
peyghami2.jpg نام : محمد رضا
نام خانوادگی: پيغامي
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: رياضي كاربردي
پست الکترونیک : peyghami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/peyghami
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : بهينه سازي - تحقيق در عمليات روشهاي نقطه دروني - بهينه سازي مخروطي
تلفن داخلی : 312
photo_jowhari.jpg نام : حسين
نام خانوادگی: جوهري
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: علوم رايانه و آمار
پست الکترونیک : jowhari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jowhari
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : محاسبات روي داده‌هاي كلان، داده‌كاوي، الگوريتمهاي تصادفي، پيچيدگي محاسباتي
تلفن داخلی : 402
hosseini2.jpg نام : مليحه
نام خانوادگی: حسيني
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : m.hosseini(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m.hossein
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : آناليز تابعي- جبرهاي باناخ و توپولوژيك عملگرهاي روي جبرهاي باناخ و پيوستگي خودكار
تلفن داخلی : 137
Haghigh2.jpg نام : حسن
نام خانوادگی: حقيقي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : haghighi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/haghighi
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : هندسه جبري - جبر جابجايي هندسه جبري و جبر جابجايي محاسباتي
تلفن داخلی : 308
My Pic.jpg نام : حسن
نام خانوادگی: خدائي مهر
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: علوم رايانه و آمار
پست الکترونیک : ha.khodaiemehr(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : كدگذاري، رمزنگاري، نظريه اطلاع، نظريه مشبكه‌ها، امنيت اطلاعات، مخابرات سيستم
تلفن داخلی : 109
zakeri.jpg نام : علي
نام خانوادگی: ذاكري
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي كاربردي
پست الکترونیک : azakeri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/azakeri
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي خطي و غير خطي حل مسائل معكوس - حل مسائل ديفرانسيل كسري
تلفن داخلی : 406
MohsenRezapour.jpg نام : محسن
نام خانوادگی: رضاپور
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: علوم رايانه و آمار
پست الکترونیک : mrezapour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/mrezapour
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : الگوريتم هاي تقريبي و تصادفي - بهينه سازي تركيبياتي - طراحي شبكه، مكانيابي، خوشه بندي و داده كاوي
تلفن داخلی : 105
ramezani.jpg نام : فرزانه
نام خانوادگی: رمضانی بناب
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ریاضی محض
پست الکترونیک : ramezani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ramezani
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : ترکیبیات - نظریه گراف الگوریتم و محاسبه - مقادیر ویژه گراف ها
تلفن داخلی : 310
scan0001.jpg نام : عبدالرضا
نام خانوادگی: سياره
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: علوم رايانه و آمار
پست الکترونیک : asayyareh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/asayyareh/
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : استنباط آماري : انتخاب مدل،داده هاي سانسوريده آماربيزي، نظريه توزيع ها
تلفن داخلی : 309
aghigh2.jpg نام : کمال
نام خانوادگی: عقیق
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ریاضی محض
پست الکترونیک : aghigh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aghigh
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : نظریه ارزیاب - نظریه میدان و چند جمله ای ها توسیع میدان - آموزش الکترونیکی
تلفن داخلی : 410
fatemi22.jpg نام : سيد مسعود
نام خانوادگی: فاطمي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: رياضي كاربردي
پست الکترونیک : smfatemi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/smfatemi
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : بهينه سازي - تحقيق در عمليات علوم كامپيوتر
تلفن داخلی : 136
gorbani.jpg نام : ابراهيم
نام خانوادگی: قرباني
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : ghorbani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghorbani
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : تركيبيات- نظريه گراف – نظريه جبري گراف جنبه هاي تركيبياتي نظريه هاي كدگذاري و رمزنگاري
تلفن داخلی : 409
goreyyyshi.jpg نام : فريده
نام خانوادگی: قريشي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي كاربردي
پست الکترونیک : ghoreishif(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghoreishif
رزومه علمی : (داخلي311)77125252 {دانشكده رياضي} / 240-23064 {پرديس علوم}
زمینه های فعالیت : روشهاي طيفي در حل معادلات ديفرانسيل - حل عددي معادلات ديفرانسيل جبري پيش اثر گذارهاي روشهاي طيفي
تلفن داخلی : 311
ghalandar2.jpg نام : شعبان
نام خانوادگی: قلندرزاده
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : ghalandarzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghalandarzadeh
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : جبر - نظريه حلقه و ميدان
تلفن داخلی : 407
masjedjamee.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: مسجدجامعي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي كاربردي
پست الکترونیک : mmjamei(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mmjamei
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : توابع ويژه و چندجمله ايهاي متعامد - نظريه تقريب روشهاي انتگرال گيري عددي و كاربرد آنها
تلفن داخلی : 305
moghadam22.jpg نام : عليرضا
نام خانوادگی: مقدم فر
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : moghadam(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/moghadam
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : نظريه گروه هاي متناهي
تلفن داخلی : 306
malek1.jpg نام : فرشته
نام خانوادگی: ملك
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : malek(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/malek
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : منيفلدهاي ريمني - منيفلدهاي شبه ريمني
تلفن داخلی : 307
malekzadeh1.jpg نام : احد
نام خانوادگی: ملك زاده
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: علوم رايانه و آمار
پست الکترونیک : malekzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/malekzadehi
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : مدلهاي خطي- استنباط آماري تعميم يافته استنباط آماري كلاسيك
تلفن داخلی : 302
norouzi1.jpg نام : كوروش
نام خانوادگی: نوروزي
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : nourouzi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nourouzi
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : آناليز تابعي- آناليز غير خطي
تلفن داخلی : 412
nik.jpg نام : محمد جواد
نام خانوادگی: نيك مهر
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: رياضي محض
پست الکترونیک : nikmehr(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nikmehr
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : نظريه حلقه هاي جابجايي و ناجابجايي نظريه گراف و تركيبيات
تلفن داخلی : 401
Hadizadeh.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: هادیزاده یزدی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ریاضی کاربردی
پست الکترونیک : hadizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hadizadeh
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت : روشهای عددی حل معادلات انتگرالی - معادلات انتگرال جبری - نظریه چندجمله ای های ماتریسی
تلفن داخلی : 301
<<   <  1  >   >>  
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.