اعضاي هيئت علمي

دكتر محمدهادي زاهدي

استاديار دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

تحصيلات:

كارشناسي: دانشگاه شهيد باهنر كرمان- مهندسي كامپيوتر-1383

كارشناسي ارشد: دانشگاه فردوسي مشهد-مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار-1386

دكتري: دانشگاه فردوسي مشهد-مهندسي كامپيوتر-گرايش نرم افزار -1392

فرصت مطالعاتي: استراليا-دانشگاه سيدني- دانشكده فناوري اطلاعات-1390

زمينه هاي تحقيقاتي:

استراتژيهاي تست نرم افزار

وب معنايي

محاسبات نرم

پردازش زبان طبيعي

تماس:

سازمان مركزي دانشگاه - مركز آموزشهاي آزاد و الكترونيكي

آدرس : تهران- ميرداماد غربي - پلاك 470 ، كد پستي : 1969764499

صندوق پستي: 4416-15875 

تلفن: 84064272-21-98

پست الكترونيك: zahedi(at)kntu.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1394/02/06
تعداد بازدید:
13900
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.