اعضاي شورا

 اعضاي شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه


نام اعضا 

 
سمت 


وضعيت عضويت 


مدت زمان و تاريخ عضويت 
جناب آقاي دكتر علي خاكي صديقرييس شورا
 نايب رييس شورا  
 جناب آقاي دكتر عليرضا صالحيدبير شورا/ مديريت دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه   

 اعضاي شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه در سال هاي گذشته

اعضاي شوراي نظارت و ارزيابي سال 84

نام اعضا

سمت

جناب آقاي دكتر علي خاكي صديق

رييس شورا/ رياست محترم دانشگاه

جناب آقاي دكتر احمديان عطاري

دبير شورا/ مديريت محترم دفتر نظارت وارزيابي

جناب آقاي دكتر كمال محامدپور

معاونت محترم آموزشي دانشگاه

جناب آقاي دكتر جعفريان

معاونت محترم پژوهشي دانشگاه

جناب آقاي دكتر حامدي

معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه

جناب آقاي دكتر بازارگان

معاونت محترم دانشجويي دانشگاه

جناب آقاي دكتر جباري

عضو شورا

جناب آقاي دكتر شادآرام

عضو شورا

جناب آقاي دكتر آقايي

عضو شورا

 

  اعضاي شوراي نظارت و ارزيابي سال 85 

نام اعضا

سمت

جناب آقاي دكتر علي خاكي صديق

رييس شورا/ رياست محترم دانشگاه

جناب آقاي دكتر احمديان عطاري

دبير شورا/ مديريت محترم دفتر نظارت وارزيابي

جناب آقاي دكتر كاويانپور

معاونت محترم آموزشي دانشگاه

جناب آقاي دكتر جعفريان

معاونت محترم پژوهشي دانشگاه

جناب آقاي دكتر حامدي

معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه

جناب آقاي دكتر بازارگان

معاونت محترم دانشجويي دانشگاه

جناب آقاي دكتر جباري

عضو شورا

جناب آقاي دكتر شادآرام

عضو شورا

جناب آقاي دكتر آقايي

عضو شورا

  

 اعضاي شوراي نظارت و ارزيابي سال 86 

نام اعضا

سمت

ج÷ناب آقاي دكتر سيدمحمد تقي بطحايي

رئيس شورا/ رياست محترم دانشگاه

جناب آقاي دكتر احمديان عطاري

دبير شورا/ مديريت محترم دفتر نظارت وارزيابي

جناب آقاي دكتر زكايي

معاونت محترم آموزشي دانشگاه

جناب آقاي دكتر روشنيان

معاونت محترم پژوهشي دانشگاه

جناب آقاي دكتر ولدان زوج

معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه

جناب آقاي دكتر جباري

عضو شورا

جناب آقاي دكتر شادآرام

عضو شورا

جناب آقاي دكتر آقايي

عضو شورا

جناب آقاي دكتر مينو

مشاور و سرپرست دانشگاه

 اعضاي شوراي نظارت و ارزيابي سال 87


نام اعضا

سمت

جناب آقاي دكتر سيدمحمد تقي بطحايي

رئيس شورا/ رياست محترم دانشگاه

جناب آقاي دكتر حامدي

نايب رييس دانشگاه

جناب آقاي دكتر احمديان عطاري

دبير شورا/ مديريت محترم دفتر نظارت وارزيابي

جناب آقاي دكتر زكايي

معاونت محترم آموزشي دانشگاه

جناب آقاي دكتر روشنيان

معاونت محترم پژوهشي دانشگاه

جناب آقاي دكتر ولدان زوج

معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه

دكتر كاويانپور

معاونت محترم دانشجويي دانشگاه

جناب آقاي دكتر جباري

عضو شورا

جناب آقاي دكتر شادآرام

عضو شورا

جناب آقاي دكتر آقايي

عضو شورا

 

 اعضاي شوراي نظارت و ارزيابي سال 88 

نام اعضا

سمت

جناب آقاي دكتر سيدمحمد تقي بطحايي

رييس شورا/ رياست محترم دانشگاه

جناب آقاي دكتر حامدي

نايب رييس دانشگاه

جناب آقاي دكتر رحمت اله قاجار

دبير شورا/ مديريت محترم دفتر نظارت وارزيابي

جناب آقاي دكتر زكايي

معاونت محترم آموزشي دانشگاه

جناب آقاي دكتر روشنيان

معاونت محترم پژوهشي دانشگاه

جناب آقاي دكتر نجفي

معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه

جناب آقاي دكتر كريمي مزرعه شاهي

معاونت محترم دانشجويي دانشگاه

جناب آقاي دكتر جباري

عضو شورا

جناب آقاي دكتر شادآرام

عضو شورا

جناب آقاي دكتر آقايي

عضو شورا

 اعضاي شوراي نظارت و ارزيابي سال94 

نام اعضا

سمت

جناب آقاي دكتر علي خاكي صديق

رييس شورا/ رياست محترم دانشگاه

جناب آقاي دكتر زين الديني

دبير شورا/ مديريت محترم دفتر نظارت وارزيابي

جناب آقاي دكتر محمود احمديان عطاري

معاونت محترم آموزشي دانشگاه

جناب آقاي دكتر احسانيان

معاونت محترم پژوهشي دانشگاه

جناب آقاي دكتر محمد جواد ولدان زوج

معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه

جناب آقاي دكتر مهرزاد شمس

معاونت محترم دانشجويي دانشگاه

جناب آقاي دكتر يزداندوست

معاونت محترم بين الملل دانشگاه

 جناب آقاي دكتر ذكايي

عضو شورا

جناب آقاي دكتر معماريان 

عضو شورا 

جناب آقاي دكتر مهجاني

عضو شورا

 

 

  
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/29
تعداد بازدید:
4526
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.