مراحل دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري و فرم هاي مربوطه
 رديفمسئول انجام
ملاحظات 
 1
 دانشجو با هماهنگي
استاد راهنما 
 تكميل فرم هاي " تقاضاي شركت در جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري " و تحويل آن؛ به همراه نسخه اي از پيشنهاديه رساله دكتري به مدير گروه
 2
 مدير گروه
 - طرح موضوع در شوراي گروه به منظور بررسي پيشنهاديه رساله دكتري و احراز شرايط اوليه لازم و انتخاب داوران
 - تحويل مدارك به معاون آموزشي دانشكده 
 3 معاون آموزشي طرح موضوع در شوراي آموزشي دانشكده به منظور بررسي نظر گروه و معرفي نماينده تحصيلات تكميلي دانشكده
 4
 دانشجو با هماهنگي
استاد راهنما 
 تذكر : حداقل دو هفته قبل از جلسه دفاع، تحويل رساله به استاد ممتحن الزامي ميباشد. 
 5
كارشناس تحصيلات تكميلي    
 تهيه دعوت نامه كميته ممتحنين و تحويل به دانشجو
تاریخ به روز رسانی:
1396/06/01
تعداد بازدید:
317
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.