صفحه اصلی

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه پژوهشی مدارها و سیستم ها ی مجتمع، آزمایشگاه تازه تاسیسی است که در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی قرار دارد.
به طور کلی، پژوهش ها در این آزمایشگاه در راستای طراحی و توسعه مدارها و سیستم های مجتمعِ ساخته شده با میکرو تکنولوژی و به ویژه در حوزه ریز سیستم های قابل کاشت در بدن است.

محورهای پژوهشی

در حال حاضر، سه پروژه اصلی در آزمایشگاه در حال انجام است: پروژه ارتباط عصبی، پروتز بینایی و تحریک نخاع. این پروژه ها شامل بیش از 20 پروژه در سطح تحصیلات تکمیلی می باشد.
 
 
  
 
 
 
آدرس