width=900
گروه داده کاوی دانشکده مهندسی صنایع
انگلیسی
داده کاوی چیست؟

 

 داده كاوي چيست؟ چرا داده كاوي نياز است؟

امروزه در اكثر سازمانها، دادهها به سرعت در حال جمع آوري و ذخيره شدن مي باشند. اما مي توان ادعا كرد كه عليرغم اين حجم انبوهدادهها، امروزه سازمانها با فقر دانش در تصميم گيري روبرو هستند.

  چگونه ميتوان از اين داده ها براي رفع مشكل تصميم گيري مديران استفاده نمود؟

 داده كاوي عبارت است از "استخراج اطلاعات و دانش و كشف الگوهاي پنهان از پايگاه داده‌هاي بسيار بزرگ"

  

چه موقع و كجا دادهكاوي نياز است؟

 

مسئله اي پيچيده و ناساختيافته و يا نيمه ساختيافته

 

 

دادههاي مرتبط وجود داشته باشند و به آنها دسترسي داشت

 

داده ها در يكجا مجتمع شده و انباره داده ها ايجاد شود.

 

 توانايي كامپيوترها امكان استفاده از نرم افزارهاي مرتبط با داده كاوي را به ما بدهند

مديران نياز به استفاده از دانش استخراج شده از داده ها را حس كرده باشند

 

 

 چگونه دادهكاوي را به كار گيريم؟ فرايند دادهكاوي

فرايند داده كاوي شامل مراحل زير است.

 

 

يكي از متدولوژيهاي انجام پروژه هاي داده كاوي متدولوژي   CRISP  است.

 

اين متدلوژي از گامهاي شناخت سيستم، شناخت داده‌ها، آماده سازي داده‌ها، مدلسازي، ارزيابي و توسعه سيستم تشكيل شده است.

داده کاوی چیست؟ تاریخ بروز رسانی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی