width=900
گروه داده کاوی دانشکده مهندسی صنایع
انگلیسی
داده کاوی چیست؟

 

 داده کاوی چیست؟ چرا داده کاوی نیاز است؟

امروزه در اكثر سازمانها، دادهها به سرعت در حال جمع آوري و ذخيره شدن مي باشند. اما می توان ادعا کرد كه عليرغم اين حجم انبوهدادهها، امروزه سازمانها با فقر دانش در تصمیم گیری روبرو هستند.

  چگونه میتوان از این داده ها برای رفع مشکل تصمیم گیری مدیران استفاده نمود؟

 داده کاوی عبارت است از "استخراج اطلاعات و دانش و كشف الگوهاي پنهان از پايگاه داده‌هاي بسيار بزرگ"

  

چه موقع و کجا دادهکاوي نياز است؟

 

مسئله ای پیچیده و ناساختیافته و یا نیمه ساختیافته

 

دادههاي مرتبط وجود داشته باشند و به آنها دسترسي داشت

 

داده ها در یکجا مجتمع شده و انباره داده ها ایجاد شود.

 توانایی کامپیوترها امکان استفاده از نرم افزارهای مرتبط با داده کاوی را به ما بدهند

مدیران نیاز به استفاده از دانش استخراج شده از داده ها را حس کرده باشند

 

 

 چگونه دادهکاوي را به کار گيريم؟ فرايند دادهکاوي

فرایند داده کاوی شامل مراحل زیر است.

 

 

یکی از متدولوژیهای انجام پروژه های داده کاوی متدولوژی   CRISP  است.

 

اين متدلوژي از گامهاي شناخت سيستم، شناخت داده‌ها، آماده سازي داده‌ها، مدلسازي، ارزيابي و توسعه سيستم تشکيل شده است.

داده کاوی چیست؟ تاریخ بروز رسانی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی