دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
اساسنامه

 

اساسنامه گروه استعدادهاي درخشان و كارآفريني
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدّين طوسی
 
مقدمه:
در راستای اجرای طرح کارآفرينی دانشجويان و هدايت استعدادهای درخشان، گروه استعدادهاي درخشان و كارآفريني دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدّين طوسی (که در اين اساسنامه دانشگاه ناميده می‌شود) در حوزة رياست دانشگاه در چارچوب مواد و مقررات اين اساسنامه از تاريخ 01/01/1384 به‌طور مستقل به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
 
 
ماده 1 : عنوان
"گروه استعدادهاي درخشان و كارآفريني"
 
 
ماده 2 : اهداف
1. ارتقاء و شناخت جامعة دانشگاهی به‌ويژه اساتيد، کارکنان و دانشجويان دانشگاه نسبت به کارآفرينی.
2. ترويج و ارتقاء روحيه و فرهنگ کارآفرينی و تلاش در جامعة علمی کشور.
3. ترغيب و جذب جامعة علمی کشور به دوره‌های آموزشی کارآفرينی.
4. گسترش تحقيقات بنيادی، کاربردی و توسعه‌ای در خصوص کارآفرينان، پروژه‌های کارآفرينی، محيط و فضای کارآفرينان و ساير زمينه‌های مرتبط با توجه به شرايط و مقتضيات کشور.
5. آگاه‌سازی جامعة دانشگاهی در مورد کارآفرينی، کارآفرينان و نقش آن‌ها در توسعة اقتصادی و ايجاد اشتغال و رفاه و افزايش توليد ناخالص ملّی و درآمد سرانه.
6. شناخت، تربيت و پرورش دانشجويان و دانش‌آموختگان کارآفرين.
7. برقراری ارتباط هر چه بيشتر با صنايع براي انجام هر چه بهتر رسالت کارآفرينی.
8. شناخت دانش‌آموزان و دانشجويان ممتاز، استعدادهای درخشان و نخبگان جامعة علمی کشور و تسهيل امور آموزشی و پژوهشی آن‌ها.
9. ترويج و تشويق به انجام امور پژوهشی، تحقيقاتی و علمی در مراکز معتبر علمی داخلی و بين‌المللی.
 
 
ماده 3 : وظايف و برنامه‌ها
1. تربيت مربيان و مدرسان آموزش‌های کارآفرينی.
2. برنامه‌ريزی، تدوين و تأمين محتوی و استفاده از ابزارها و امکانات آموزشی دانشکده‌ها.
3. ارائه آموزش‌های کارآفرينی در قالب سمينارها، کارگاه‌ها، دروس انتخابی و ايجاد رشتة کارآفرينی.
4. شناسايی، انتخاب و تشويق استعدادهای کارآفرين و برگزاری جشنوارة کارآفرينی.
5. بسترسازی و حمايت‌های مالی، اطلاعاتی و مشاوره‌ای لازم در جهت راه‌اندازی فعاليت‌های کارآفرينی دانشجويان.
6. ايجاد بانک‌های اطلاعاتی راجع به فعاليت‌های کارآفرينی، طرح‌های نمونه، فرصت‌های شغلی و ...
7. برنامه‌ريزی در جهت ايجاد پارک‌های علمی و راه‌اندازی مرکز رشد در دانشگاه.
8. ايجاد هسته‌های کارآفرينی در دانشکده‌ها.
9. شناسايی و تشويق دانشجويان برتر، استعدادهای درخشان و نخبگان.
10. تسهيل امور آموزشی و پژوهشی برای دانشجويان ممتاز و کمک‌های مادّی و معنوی به آنان در راستای رشد و شکوفايی هر چه بيشتر استعدادهای درخشان دانشگاه.
11. انجام مصاحبه‌های علمی و تخصصی با دانشجويان برتر و برگزيدگان جشنواره‌ها و مسابقات معتبر علمی و بين‌المللی و چاپ و انتشار آن‌ها در خبرنامه‌های ويژه در سطح دانشگاه.
12. کمک‌های مادّی و معنوی و علمی به دانشجويان ممتاز برای شرکت در مسابقات و جشنواره‌های علمی و بين‌المللی.
13. معرفی و تشويق کارآفرينان به صورت‌های مختلف به‌منظور گسترش هر چه بيشتر فرهنگ کارآفرينی در جامعه.
14. توسعة ارتباطات علمی هسته‌های کارآفرينی با دانشگاه‌های داخل و خارج.
 
ماده 4 : تشکيلات گروه
1. کميتة مرکزی گروه استعدادهاي درخشان و کارآفرينی.
2. گروه استعدادهاي درخشان و کار آفرينی.
3. هسته‌های گروه استعدادهاي درخشان و کارآفرينی در دانشكده‌ها.
 

 ماده 5 : کميتة مرکزی گروه استعدادهاي درخشان و کار آفرينی

اعضاء کميته: رياست دانشگاه، سرپرست/رئيس گروه، معاون آموزشی دانشگاه (يا نمايندة ايشان)، معاون پژوهشی دانشگاه (يا نمايندة ايشان)، معاون دانشجويی فرهنگی دانشگاه (يا نمايندة ايشان)، نمايندگان گروه در دانشکده‌ها (7 نفر)، يک يا دو نفر از اعضاء محترم هيأت علمی، حسب ضرورت، کارشناس گروه.
     تبصره 1 : رياست کميتة مرکزی با رئيس دانشگاه و در صورت غيبت وی با سرپرست گروه خواهد بود.
     تبصره 2 : رئيس دانشگاه می‌تواند اين مسئوليت را به يکی از معاونان يا مديران حوزة خود تفويض کند.
     تبصره 3 : دبير کميتة مرکزی با سرپرست گروه و در صورت غيبت وی با ......................خواهد بود.
     تبصره 4 : جلسات کميتة مرکزی حداقل با حضور 7 نفر رسميت خواهد يافت و تصميمات با اکثريت آراء اعضاء حاضر به تصويب می‌رسد.
     تبصره 5 : حسب ضرورت کميته مرکزی می‌تواند از افراد ذي‌ربط ديگری از داخل يا خارج از دانشگاه برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.
     تبصره 6 : انتخاب يک يا دو عضو هيأت علمی براي شرکت دائمی در جلسات کميتة مرکزی به‌عهدة رياست دانشگاه يا سرپرست گروه می‌باشد.

ماده 6 : سرپرست گروه استعدادهاي درخشان و کارآفرينی

سرپرست گروه به پيشنهاد رياست دانشگاه و با حکم وی به مدت 2 سال منصوب گرديده و دارای وظايف زير است:
1. ايجاد هماهنگی بين واحدهای مختلف مرکز و نظارت بر اجرای مصوبات کميته مرکزی.
2. تنظيم گزارش ساليانه مرکز و ارائه به کميته مرکزی.
3. امضاء کلية اسناد و مدارک و قراردادهای مرکز.
4. پيگيری و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های در دست انجام.
5. تهيه و تنظيم بودجة ساليانه و اعتبارات مورد نياز و ارائه آن‌ها به کميتة مرکزی و انجام پيگيري‌های لازم.
6. نظارت بر نحوة برگزاری گردهمايی‌ها، همايش‌ها و ساير امور آموزشی و پژوهشی مرکز.
7. نظارت بر حسن انجام کلية امور اداری و مالی مرکز.
8. تعيين کارشناسان گروه.
9. تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادی ساليانه و ارائه آن به کميته مرکزی.
10. پيگيری تأمين ابزارها و امکانات مختلف براي اجرای هر چه بهتر طرح کاراد.
11. شناسايی کارآفرينان برگزيدة سال و استعدادهای درخشان دانشگاه و معرفی آنان به کميتة مرکزی.
12. نظارت بر کار هسته‌ها در دانشکده‌ها.
13. طراحی و زمان‌بندی برنامه‌های ساليانة طرح کاراد در دانشگاه.

ماده 7 : وظايف و اختيارت کميتة مرکزي

1. کمک به ايجاد و سازماندهی هسته‌های کارآفرينی دانشجويان و هدايت استعدادهای درخشان دانشکده‌ها، انکوباتورها و انجمن‌های تخصصی ذي‌ربط و بررسی و تصويب آيين‌نامه‌های داخلی آن‌ها.
2. شناسايي و رسيدگی به استعدادهای درخشان دانشگاه و بررسی و تصويب آيين‌نامه‌های داخلی مربوط به استعدادهای درخشان.
3. تدوين برنامه‌های اجرايی براي تسهيل انجام امور دانشجويان ممتاز، استعدادهای درخشان و نخبگان.
4. نظارت بر حسن اجرای مصوبات کميتة مرکزی از طريق هماهنگی با نمايندگان در دانشکده‌ها.
5. بررسی و تأييد کارآفرينان برگزيدة سال و استعدادهای درخشان دانشگاه.
6. تصويب طرح‌های اوليه در زمينة فعاليت‌های ترويجی، آموزشی و پژوهشی کارآفرينی دانشجويان و هدايت استعدادهای درخشان.
7. تصويب بودجة پيشنهادی طرح کارآفريني دانشجويان و هدايت استعدادهای درخشان به پيشنهاد سرپرست گروه.
8. نظارت و ارزيابی عملکرد گروه استعدادهاي درخشان و كار آفرينی و تأييد گزارش‌های عملکرد ساليانة فعاليتی – مالی و پيشرفت طرح در دانشگاه.
9. بررسی و تأييد برنامه‌های ساليانه طرح کاراد در دانشگاه.
 
ماده 8 : هسته‌های گروه استعدادهاي درخشان و کارآفرينی در دانشكده‌ها
به‌منظور پيشبرد اهداف و انجام نيکوی امور تخصصی کارآفرينی و هدايت استعدادهای درخشان دانشگاه، هسته‌های گروه استعدادهاي درخشان و کارآفرينی زير نظر گروه کارآفرينی و هدايت استعدادهای درخشان دانشگاه در هر دانشکده تشکيل خواهد شد.
     تبصره 1 : ترکيب هسته‌های گروه استعدادهاي درخشان و کارآفرينی در دانشکده‌ها: نمايندة رئيس دانشکده (مسئول هستة گروه استعدادهاي درخشان و کارآفرينی در دانشكده)، معاون آموزشی دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده، دو نفر از اعضاء هيأت علمی، دبير يا نمايندة انجمن علمی دانشجويان و دبير يا نمايندة شورای صنفی دانشجويان (در صورت وجود).
     تبصره 2 : رياست هسته‌های گروه استعدادهاي درخشان و کارآفرينی در دانشكده با مسئول هستة گروه استعدادهاي درخشان و کارآفرينی در آن دانشکده می‌باشد.
     تبصره 3 : جلسات هسته‌ها با حضور حداقل 3 نفر (که حداقل دو نفر عضو هيأت علمی باشند) رسميت خواهد يافت و تصميمات با اکثريت آراء حاضر به تصويب می‌رسد.
     تبصره 4 : کلية تصميمات دارای بار حقوقی و مالی اخذ شده در هسته‌ها به دبير کميتة مرکزی براي بررسی و پيگيري‌های لازم و طرح در کميتة مرکزی ارجاع داده خواهد شد.
     تبصره 5 : وظايف و اختيارات هسته‌ها بر اساس ويژگي‌ها و نيازهای هر دانشکده توسط مسئول هسته گروه استعدادهاي درخشان و کارآفرينی در آن دانشکده تهيه شده و به دبير کميتة مرکزی براي بررسی و طرح در کميتة مرکزی ارجاع داده خواهد شد.
 
     اين اساسنامه در 8 ماده و 11 تبصره در جلسه مورخه 16/06/1384 کميتة مرکزی گروه استعدادهاي درخشان و کارآفرينی دانشگاه و جلسة مورخه 08/09/1384 هيأت رئيسة دانشگاه تصويب گرديد.
 
 

 

1388/12/05
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد