دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی-روابط عمومی
۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند
سایت انگلیسینقشه سایتپست الکترونیکسایت اصلی دانشگاه
 
 
دانشگاه خواجه نصیر در رسانه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در آیینه رسانه ملی  

 

               

              

             

 

 

2082 1390/07/17
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی