معرفي افراد

 

 معاون پژوهشي دانشكده


تلفن: 84062245

دورنگار: 88462066

پست الكترونيكي: abbaszadeh(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
 
  

معاونت پژوهشي

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

نشاني پست الكترونيكي

دكتر كريم عباس زاده

 معاون پژوهشي

84062245

abbaszadeh(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

مينا حاج ملاحسيني

مسئول دفتر معاونت پژوهش

84062245

mhosseini(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

نرگس ملكي

كارشناس دفتر پژوهش

84062245-84062377

maleki(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 

ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

نشاني پست الكترونيكي

دكتر هادي علي اكبريان

مدير ارتباط با صنعت

84062245

aliakbarian(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

   اميرحسن مهيني

 كارشناس ارتباط با صنعت

84062343-84062484

mahini(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 

كتابخانه

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

نشاني پست الكترونيكي

مرتضي اسكندري

مدير كتابخانه

84062333-334-335

eskandari(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

مامك فرجام پور

كارشناس كتابدار

84062334

farjampour(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

محمد حيدري آزاد

كارشناس كتابدار

84062333

heydari(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

مهدي گازراني فراهاني

كارشناس كتابدار

84062334

gazerani(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 

مركز كامپيوتر

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

نشاني پست الكترونيكي

حامد آشكار

كارشناس مركز كامپيوتر

84062169-162

ashekar(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

سعيده زينل زاده

كارشناس مركز كامپيوتر

84062169-162

zeynalzadeh(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

فرناز موحدي

كارشناس مركز كامپيوتر

84062169-162

movahedi(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 

 
 

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/02
تعداد بازدید:
10137
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.
بارگذاری چیدمان اولیه