كليات

مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات هيات مميزه و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي

پيوست شماره يك آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي

به منظور رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صلاحيت علمي داوطلبان (اعم از تبديل وضع استخدامي كاركنان رسمي دولت و اعضاي هيات علمي پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به رسمي قطعي ) ، ارتقاء به مراتب استادياري ، دانشياري و استادي و ارزيابي كيفيت انجام وظائف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي و همچنين رسيدگي به احتساب سابقه خدمت ، بورس و فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي ، هيات مميزه درهريك از ويا مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي واجد شرايط تشكيل مي گردد.

الف ) دبير هيئت مميزه دانشگاه :

 دكتر علي كشاورز
 
 
 ب ) اعضاي كميسيون تخصصي فني و مهندسي :
 
1- دكتر كمال محامد پور
 
2- دكتر فرامرز حسين بابائي

3- دكتر فرهنگ هنرور

4- دكتر محمد جواد ولدان زوج

5- دكتر رضا ابراهيمي
 
ج ) اعضاي كميسيون تخصصي علوم:
 

1- دكتر سعيد بلالائي

2- دكتر مجيد جعفريان

3- دكتر عليرضا زكائي

4- دكتر محمود هادي زاده

5- دكتر مجيد واعظ زاده

تاریخ به روز رسانی:
1394/09/17
تعداد بازدید:
4018
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.