مراحل دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري و فرم هاي آن
 رديفمسئول انجام
ملاحضات 
 1
 دانشجو با هماهنگي
استاد راهنما 
 تكميل فرم هاي " تقاضاي شركت در جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري " و تحويل آن؛ به همراه نسخه اي از پيشنهاديه رساله دكتري به مدير گروه
 2
 مدير گروه
 - طرح موضوع در شوراي گروه به منظور بررسي پيشنهاديه رساله دكتري و احراز شرايط اوليه لازم و انتخاب داوران
 - تحويل مدارك به معاون آموزشي دانشكده 
 3 معاون آموزشي طرح موضوع در شوراي آموزشي دانشكده به منظور بررسي نظر گروه و معرفي نماينده تحصيلات تكميلي دانشكده
 4
 دانشجو با هماهنگي
استاد راهنما 
 تذكر : حداقل دو هفته قبل از جلسه دفاع، تحويل رساله به استاد ممتحن الزامي ميباشد. 
 5
كارشناس تحصيلات تكميلي    
 تهيه دعوت نامه كميته ممتحنين و تحويل به دانشجو
تاریخ به روز رسانی:
1396/05/13
تعداد بازدید:
88
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.